Catalytic reforming1

تبدیل کاتالیستی (CRU)

 تبديل كاتاليستي یک فرایند شیمیایی که جهت تبديل نفتا به بنزين موتور با اكتان بالا می باشد. براي بالا بردن اكتان واكنشهاي بسياري صورت مي گيرد كه مهمترين آنها پديد …