pigging

پیگ رانی و نشت یابی هلیومی

پیگینگپیگینگ یک روش بازرسی in line  است که در آن دستگاه هایی که “pig” نامیده می شوند برای انجام فعالیت های نظافت و بازرسی در خطوط لوله قرار می گیرند. …